WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Witamy Państwa w serwisie Tripnet.pl

Właścicielem Serwisu www.tripnet.pl jest Tripnet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Lublinie, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3/1.25, 20-029 Lublin, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000544448, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 6783061600 oraz numer REGON 120727462. Wszystkie znaki towarowe, logo oraz znaki usługowe pokazane na tej stronie stanowią zastrzeżone lub niezastrzeżone znaki towarowe Tripnet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa oraz jej partnerów handlowych. Poprzez dostęp, przeglądanie lub korzystanie z Serwisu, przyjmują Państwo do wiadomości oraz potwierdzają, że zapoznali się Państwo, zrozumieli i zaakceptowali Warunki korzystania. Korzystanie ze strony internetowej www.triplet.pl podlega warunkom i zasadom określonym poniżej. Jeśli Użytkownik nie zgadza się  z poniższymi warunkami prosimy o nie korzystanie z Serwisu.

Korzystając z niniejszej strony, użytkownik wyraża zgodę na:

  • podleganie odpowiedzialności prawnej wynikającej z warunków niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu,
  • zamieszczanie odnośników wyłącznie do strony domowej www.tripnet.pl.com, chyba że otrzymali pisemną zgodę (która może zostać wycofana w każdej chwili) na zamieszczanie odnośników do innych stron tego serwisu;
  • niewykorzystywanie nazwy „Tripnet”, żadnego wizerunku Tripnet ani żadnego fragmentu niniejszej strony w celach innych niż prywatne i niekomercyjne;
  • niegromadzenie, niewykorzystywanie fragmentów, niepowielanie i/lub nieumieszczanie na żadnej stronie internetowej ani żadnej innej stronie jakichkolwiek materiałów z niniejszej strony, w szczególności informacji dotyczących oferty cenowej.

Treść niniejszej strony w całości podlega prawom autorskim lub innym prawom własności intelektualnej i nie może być wykorzystywana w celach innych niż wyraźnie dozwolone w niniejszych Warunkach Korzystania z Serwisu.

Newsletter oraz wiadomości pochodzące z serwisu

Firmowy Newsletter może otrzymywać każda osoba, która dokonała bezpłatnej jego prenumeraty na podstawie wyrażenia zgody na otrzymywanie zamówionych wiadomości w postaci Newslettera i innych wiadomości pochodzących zarówno od  Tripnet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jak i bezpośrednio z serwisu www.tripnet.pl.. Wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości w postaci Newslettera pozwoli Użytkownikowi korzystanie atrakcji przygotowanych z myślą o prenumeratorach Newslettera.

Od czasu do czasu Użytkownicy, którzy wyrazili na to uprzednio zgodę, mogą otrzymywać a podany adres email niezapowiedziane wiadomości dotyczące wydarzeń związanych z Serwisem, (jak nowości, promocje, aktualności, etc.).

Łącza do innych stron internetowych

Nie bierzemy odpowiedzialności za zgodność z prawem treści znajdujących się na stronach, do których prowadzą linki z naszego Serwisu ani za administrowanie takimi zewnętrznymi serwisami. Chcielibyśmy, aby korzystanie zarówno z naszego Serwisu było bezpieczne. Dlatego zwracamy się z prośbą o informowanie nas o wszelkich zauważonych niezgodnych z prawem lub obraźliwych treściach znajdujących się na stronach www, do których prowadzą łącza z naszego Serwisu. W tych sprawach Użytkownik może się z nami kontaktować, korzystając z danych kontaktowych dostępnych w pozycji Kontakt w menu Serwisu.

Prawa własności intelektualnej do znaków towarowych i treści Serwisu

Wraz z naszymi partnerami zastrzegamy sobie wszelkie prawa do znaków towarowych, nazwy domeny, treści chronionych prawami autorskimi i treści w inny sposób chronionych prawami własności intelektualnej znajdujących się na stronie www.tripnet.pl. Treści takie mogą być pobierane wyłącznie dla celów osobistych, niekomercyjnych, a wszelkie tak pobrane treści nie mogą być kopiowane, adaptowane, ani w żaden inny sposób poddawane działaniom zastrzeżonym dla właścicieli ich praw własności intelektualnej bez uprzedniej naszej zgody. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych wobec Użytkowników łamiących nasze prawa własności intelektualnych lub nadużywających nasz Serwis w jakikolwiek inny sposób.

Ograniczenia technologiczne i modyfikacje

Tripnet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa dołoży należytych starań, aby Serwis działał prawidłowo. Jakkolwiek, pewne trudności techniczne lub naprawy mogą od czasu do czasu skutkować tymczasowymi przerwami. Tripnet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zastrzega sobie prawo do okresowego, a także możliwego w każdym czasie, modyfikowania lub wstrzymania, czasowo lub na stałe, funkcji i elementów Serwisu www.tripnet.pl, za uprzedzeniem lub bez uprzedzenia, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkowników za przerwy, modyfikacje lub wstrzymanie działania Serwisu www.tripnet.pl, lub jakiejkolwiek jego funkcji, lub elementu, w zakresie dopuszczalnym przez właściwe prawo. Rozumiesz i zgadzasz się, że Tripnet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa nie ma żadnego obowiązku utrzymywania, wspierania, rozszerzenia lub aktualizowania Serwisu, jak i udostępnienia wszystkich lub konkretnych treści w Serwisie.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM PRZYPADKU TRIPNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC STRON TRZECICH ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY (W TYM SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, SZCZEGÓLNE, POWODUJĄCE NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH ORAZ ZA SZKODY, KTÓRYCH NIE MOŻNA BYŁO PRZEWIDZIEĆ PRZY ZAWIERANIU UMOWY), MAJĄCE ZWIĄZEK LUB WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z SERWISU WWW LUB Z INNYCH SERWISÓW BĄDŹ ZASOBÓW DOSTĘPNYCH ZA JEGO POŚREDNICTWEM LUB W NIM PRZYWOŁANYCH, ZA UŻYWANIE, POBIERANIE CZY KORZYSTANIE Z DOSTĘPU DO JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW, INFORMACJI, PRODUKTÓW CZY USŁUG. W SZCZEGÓLNOŚCI TRIPNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ ZYSKÓW, ZAKŁÓCENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, UTRATĘ OSZCZĘDNOŚCI, PROGRAMÓW LUB INNYCH DANYCH, NAWET JEŚLI TRIPNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ZOSTAŁ WYRAŹNIE POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH STRAT LUB SZKÓD. ZASTRZEŻENIE TO I ZRZECZENIE SIĘ ODSZKODOWANIA MA ZASTOSOWANIE WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ, BEZ WZGLĘDU NA FAKT, CZY WYNIKAJĄ ONE Z WARUNKÓW UMOWY, GWARANCJI, ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ CZY INNYCH UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH.

Do szczególnych materiałów, produktów, oprogramowania i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu WWW mogą mieć zastosowanie dodatkowe lub odmienne warunki i uwagi. W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności, warunki i uwagi dodatkowe lub odmienne będą mieć znaczenie rozstrzygające nad niniejszymi Warunkami korzystania z Serwisu WWW. Więcej informacji znajduje się w odpowiedniej umowie lub uwagach.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących powyższych warunków użytkowania Serwisu czy możliwości kontaktu z nami, prosimy korzystać z danych kontaktowych dostępnych w pozycji Kontakt w menu Serwisu.