REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TRIPNET

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Platforma Rezerwacji Tripnet jest własnością Tripnet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Lublinie, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3/1.25, 20-029 Lublin, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000544448, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 6783061600 oraz numer REGON 120727462, w dalszej części dokumentu zwanej: Tripnet.
 2. Platforma Rezerwacji jest dostępna pod adresem: www.tripnet.pl i jest przeznaczona wyłącznie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
 3. Adres internetowy Tripnet pod, którym znajduje się Platforma Rezerwacji to: www.tripnet.pl, adres e-mail to info@tripnet.pl
 4. Korzystanie z zasobów zawartych na Platformie Rezerwacji www.tripnet.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, Umowy oraz wszelkich warunków znajdujących się na Platformie Rezerwacji.
 5. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pobranie i zapisanie, pod adresem: www.tripnet.pl zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.1204 z późniejszymi zmianami, rozdział 2, artykuł 8, punkt 1, podpunkty a oraz b) oraz każdorazowo wymagana jest jego akceptacja podczas procesu dokonania rezerwacji.
 6. Partner nie może wykorzystywać dostępu do Platformy Rezerwacji do zamieszczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 2

Warunki techniczne

 1. Połączenie z Platformą Rezerwacji odbywa się z wykorzystaniem szyfrowanego cyfrowo protokołu SSL.
 1. Minimalne wymagania systemowe: komputer lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do Internetu i obsługujące przeglądarki internetowe:
 • Internet Explorer® 10.0 i wersje nowsze,
 • Mozilla Firefox wersja 26 i wersje nowsze,
 • Google Chrome wersja 32 i wersje nowsze.

oraz obsługujące program Adobe® Reader® (aktualna wersja). Wymagany jest nieograniczony dostęp do protokołów http oraz https głównej domeny serwisu www.tripnet.pl, otwarty dostęp do plików „cookie”, dezaktywowany mechanizm blokowania wyskakujących okien (“pop-up windows”) oraz wyłączone narzędzia blokujące wyskakujące okna w ustawieniach używanej przeglądarki internetowej.

 1. Warunkiem technicznym korzystania przez Partnera z Platformy Rezerwacji, z wykorzystaniem poczty elektronicznej, jest posiadanie przez Partnera adresu elektronicznego (adresu e-mail),
  za pomocą którego można odbierać i wysyłać wiadomości poczty elektronicznej.
 1. Treści i informacje prezentowane na stronach Platformy Rezerwacji (włącznie z cenami i dostępnością), jak również infrastruktura używana do udostępniania tych treści i informacji są własnością Tripnet, lub dostawców oraz/lub obiektów hotelowych, z których oferty korzysta Platforma Rezerwacji.
 2. W celu korzystania z zasobów Platformy Rezerwacji wymagane jest przekazanie Tripnet adresu elektronicznego (adresu e-mail), za pośrednictwem którego następuje wymiana korespondencji pomiędzy Stronami, jak również zalogowanie się przy użyciu loginu i hasła. Login i hasło zostają wydane po podpisaniu Umowy.
 1. W celu zachowania najwyższych standardów przy wymianie korespondencji prosimy o zachowanie ciągłości korespondencji dla każdego z podejmowanych tematów, szczególnie przy korzystaniu z poczty elektronicznej. Pozwoli to na optymalne przekazanie wszystkich informacji związanych z daną sprawą.

§ 3

Zawarcie i rozwiązanie Umowy o korzystanie z Platformy Rezerwacji

Zawarcie i rozwiązanie Umowy o korzystanie z Platformy Rezerwacji następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności, indywidualnie z każdym Partnerem w formie osobnej Umowy. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Stron w zakresie nieuregulowanym w Umowie. Zmiana Regulaminu nie stanowi zmiany Umowy. Zasady zmiany Regulaminu zostały opisana w § 6.

 

§ 4

Rodzaje i zakres usług świadczonych przez Tripnet

 1. Rezerwacje dostępne są dla klientów podróżujących indywidualnie oraz dla grup klientów.
 1. Rodzaje pokoi:
 • Single – pokój dla jednej osoby.
 • Double – pokój dla dwóch osób, zwyczajowo z łóżkiem małżeńskim, bez gwarancji ilości łóżek w pokoju.
 • Twin – pokój dla dwóch osób, zwyczajowo z dwoma pojedynczymi łóżkami, bez gwarancji ilości łóżek
  w pokoju.
 • Double for one person – pokój dla jednej osoby, zwyczajowo o wielkości standardowego pokoju
  dla dwóch osób w danym obiekcie noclegowym.
 • Triple – pokój dla trzech osób, bez gwarancji trzech pełnowymiarowych łóżek dla każdej z osób.
 • Quadriple – pokój dla czterech osób, bez gwarancji czterech pełnowymiarowych łóżek dla każdej z osób.
 1. Kategorie obiektów i charakter informacji prezentowanych na Platformie Rezerwacji.

Na Platformie Rezerwacji znajdują się obiekty noclegowe o różnorodnym standardzie i kategoriach. Kategoryzacja przedstawiona jest w formie gwiazdek, prosimy jednak pamiętać, że ze względu na fakt pobierania i prezentowania ofert z różnych źródeł, nie możemy ponosić odpowiedzialności za różnice wynikające z lokalnych regulacji prawnych, lub zwyczajowych dotyczących standardu i kategoryzacji obiektów noclegowych, które mogą nie być tożsame ze standardem obowiązującym na terenie Polski. Tripnet zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za różnice w oznaczeniu standardów hotelowych funkcjonujące w różnych krajach.

 1. Rezerwacje dla klientów indywidualnych:

4.1 W celu dokonania rezerwacji dla klientów indywidualnych należy wyszukać interesującą ofertę korzystając z opcji “Nowa rezerwacja”. Wymagane jest podanie minimum następujących danych, aby wyszukać ofertę:

 • Cel podróży (opcjonalnie: państwo i miasto),
 • Data pobytu “od” oraz “do” (ewentualnie “od” oraz “ilość nocy”),
 • Kraj pochodzenia (domyślnie system pokazuje kraj pochodzenia, jako Polska, jednak
  w przypadku klientów o innych narodowościach należy dokonać odpowiedniego wyboru poprzez skorzystanie z listy rozwijalnej),
 • Rodzaj pokoju (na jednym zapytaniu możliwe jest wybranie maksymalnie 4 (czterech) pokoi, również niejednorodnych, z zastrzeżeniem, że ilość osób nie może przekroczyć 9 (dziewięć) osób we wszystkich pokojach wliczając w to dzieci powyżej 2-go roku życia).

4.2. Każde dziecko po ukończeniu 2-go roku życia (na dzień zameldowania) powinno być zgłoszone w rezerwacji korzystając z opcji dostawki.

4.3. Niemowlęta – czyli dzieci do 2-go roku życia (na dzień zameldowania) wymagają zgłaszania na etapie wyszukiwania oferty przy wykorzystaniu opcji kołyski oraz każdorazowo należy sygnalizować ich obecność poprzez dodanie do rezerwacji stosownej uwagi. Miejsce dla niemowlęcia potwierdzane jest bezpośrednio z Dostawcą więc potwierdzenie samej rezerwacji na Platformie Rezerwacji nie gwarantuje potwierdzenia przez Dostawcę i nie stanowi zawarcia umowy o usługę zakwaterowania w tym zakresie. O potwierdzeniu miejsca dla niemowlęcia zostaniecie Państwo powiadomieni dodatkowym mailem, który zostanie zawarty na voucherze hotelowym. W przypadku braku zgłoszenia, lub braku zasygnalizowania obecności niemowlęcia, w trakcie dokonywania rezerwacji zastrzega się brak możliwości dokonania anulacji bezkosztowej z uwagi na brak potwierdzenia miejsca dla niemowlęcia przez Dostawcę. W związku z tym prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na ten fakt podczas dokonywania rezerwacji.

4.4. Po zakończeniu procesu wyszukiwania zostaną przedstawione wyniki spełniające podane wcześniej kryteria.

4.5. Wszystkie opisy obiektów podane są w języku angielskim. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do treści bądź formy opisu prosimy o bezzwłoczny kontakt z naszym biurem – zastrzegamy sobie prawo odrzucenia wszelkich skarg przekazanych przez klienta bądź Partnera w czasie trwania bądź po zakończeniu pobytu w obiekcie. Zastrzegamy jednoznacznie, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu niewykonania usługi zakwaterowania jeśli dane informacje znajdowały się w opisie, a zostały źle zrozumiane, zniekształcone przy tłumaczeniu bądź wprowadziły w błąd Klienta lub Partnera bez wcześniejszej próby wyjaśnienia wątpliwości, gdyż w każdym czasie przed skorzystaniem z rezerwacji jesteśmy do dyspozycji Partnera służąc pomocą w sprawdzeniu wszelkich publikowanych przez nas informacji.

4.6. Po wybraniu oferty prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi warunków anulacji i uwagami Dostawców. Warunki anulacji i uwagi Dostawców stanowią integralną część umowy
o usługę zakwaterowania o ile nie są sprzeczne z niniejszym Regulaminem, Po naciśnięciu przycisku “Rezerwuj” nastąpi przekierowanie do formularza rezerwacji. Prosimy aby formularz rezerwacji wypełniony został z należytą starannością a przede wszystkim prosimy o podawanie wszystkich pełnych danych klientów, bez znaków diakrytycznych. Aby zakończyć proces rezerwowania prosimy o zapoznanie się i akceptację warunków podanych w formularzu rezerwacji poprzez zaznaczenie odpowiednich pól. Każde warunki można przed ich akceptacją otworzyć, pobrać oraz zapisać i przekazać Klientowi zanim dokonana zostanie ich ostateczna akceptacja. Prosimy
o umieszczanie informacji dodatkowych w polach “Uwagi”. W szczególności każde przybycie po godzinie 18:00 w dniu wyznaczonym jako data meldunku, czasu lokalnego dla danego obiektu, należy bezwzględnie umieścić w “Uwagach” w formularzu rezerwacyjnym. Brak informacji o późnym przybyciu może spowodować anulowanie rezerwacji na zasadach tzw. “no show” (co oznacza brak wykorzystania rezerwacji z jednoczesnym obowiązkiem pokrycia kosztów pobytu).

4.7. Wszelkie “Uwagi” (m. in. prośby o usługi dodatkowe, pokoje dla palących i niepalących, wczesne i późne meldunki i wymeldowania) dostarczone przez Partnera będą przekazywane
do Dostawców, jednak nie mogą być zagwarantowane.

4.8. Po wypełnieniu formularza oraz akceptacji warunków należy użyć przycisku “Rezerwuj” w celu zakończenia procesu rezerwacji. Rezerwacja uzyska numer systemowy oraz odpowiedni status. Informacje o dokonaniu rezerwacji oraz jej statusie zostanie przesłana do Partnera drogą mailową na podany przez niego adres elektroniczny. Z chwilą pobrania „Vouchera” przez Partnera, dochodzi do skutku umowa o zakwaterowanie pomiędzy Tripnet, a Partnerem. W przypadku otrzymania przez Partnera od Tripnet wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie rezerwacji, lecz nie wygenerowania przez Partnera „Vouchera”  lub braku dokonania anulacji w czasie kiedy możliwe jest jej bezkosztowe anulowanie, Partner może być zobowiązany do pokrycia szkody powstałej po stronie Tripnet w relacji z Dostawcą.

4.9 Do rezerwacji potwierdzonych, w celu ich wykupienia, należy wygenerować i pobrać “Voucher”. “Voucher” jest dokumentem podróżnym, który jest niezbędny w celu przeprowadzania procedury meldunku w obiekcie hotelowym i jego posiadanie jest wymagane w tym czasie.

4.10. Do momentu wygenerowania „Vouchera” Tripnet, udziela, na każde żądanie Klienta lub Partnera, w formie telefonicznej lub mailowej informacji odnośnie obiektów spełniających podane przez Partnera, w związku z procesem wyszukiwania, kryteria, w szczególności informacji odnośnie klasyfikacji obiektu, połączenia komunikacyjnego z obiektem, usług dodatkowych dostępnych w obiekcie, atrakcji oferowanych w miejscu, w którym znajduje się obiekt.

4.11. Rezerwacje, jak również wcześniej przedstawione opcje, posiadają wyznaczoną datę anulacji bezkosztowej lub informację o jej braku. Do dnia podanego jako data bezkosztowej anulacji, do godziny 13:00 zlecenie i przeprowadzenie anulacji nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami (termin uważa się za zachowany jeśli w tym czasie rezerwacja zostanie doręczona Tripnet) – prosimy zawsze o zwrócenie uwagi na komentarze od dostawców oraz warunki rezerwacji, przedstawione w powiązaniu z ofertą, które zawierać mogą dodatkowe informacje dotyczące dat
i ewentualnych kosztów związanych z anulacjami, które są wiążące po założeniu rezerwacji. Informacje te stanowią integralną część umowy o świadczenie usługi zakwaterowania, o ile nie są sprzeczne z niniejszym Regulaminem. Przy zleceniu anulacji bezwzględnie wymaga się zachowania formy pisemnej, przy czym za zachowanie formy pisemnej uważa się w tym zakresie również przesłanie wiadomości e-mail lub skorzystania z odpowiednich przycisków w systemie Platformy Rezerwacji. Przycisk umożliwiający anulację z poziomu systemu jest dostępny dla rezerwacji, w których możliwa jest anulacja bezkosztowa a rezerwacja jest potwierdzona lub potwierdzona z Voucherem – dla wszystkich innych przypadków, przycisk jest niedostępny i prosimy o kontakt bezpośrednio z naszym biurem.

4.12. Dla opcji i rezerwacji, w których data bezkosztowej anulacji jest wsteczna bądź zbieżna z dniem dokonywania rezerwacji, należy zwrócić szczególną uwagę na warunki, które zawierają informacje o braku możliwości bezkosztowej anulacji.

4.13. Dla rezerwacji, w których minęła data bezkosztowej anulacji, a Klient wyraża życzenie jej anulacji bądź zmiany a w szczególności skrócenia pobytu, należy pamiętać, że operacje te wiązać się mogą z dodatkowymi kosztami. W szczególności Tripnet nie jest zobowiązany do uwzględnienia żądania Partnera, o ile Partner nie dochował zasad anulacji bezkosztowej wskazanej w Regulaminie lub w informacjach i uwagach przekazanych przez Dostawców.

4.14. Wszelkich zmian należy dokonywać z zachowaniem formy pisemnej, przy czym za zachowanie formy pisemnej uważa się w tym zakresie również: (i) przesłanie stosownej informacji korzystając z formularza znajdującego się w szczegółach rezerwacji, (ii) bądź przesłanie informacji drogą e-mail na adres info@tripnet.pl, W odpowiedzi zostaniecie Państwo poinformowani niezwłocznie o możliwościach dokonania zmian dla konkretnej rezerwacji. Termin „niezwłoczny” oznacza 24 godziny od daty uzyskania odpowiedzi od Dostawcy o możliwości zmiany warunków wykonania usługi. Proszę pamiętać, że po dokonaniu zmian, nie gwarantujemy ponownego potwierdzenia rezerwacji zarówno z wprowadzonymi zmianami jak i powrotu do wersji oryginalnej.

4.15. Obciążenie, związane z anulacją po upływie daty bezkosztowej anulacji to w minimalnej wysokości równowartość pierwszego noclegu dla wszystkich pokoi i osób aż do wysokości całości kwoty rezerwacji. W przypadku nie pojawienia się klienta do hotelu (tzw. “no show”) zastosowanie mają zasady identyczne jak przy anulacji po upłynięciu daty bezkosztowej anulacji.

4.16. Tripnet dokłada wszelkich starań aby minimalizować koszty anulacji jednak wysokość obciążenia zależy od porozumień oraz umów zawartych między obiektami hotelowymi, dostawcami usług, a Tripnet – w każdym wypadku kiedy Tripnet zostanie obciążone kosztami anulacji przez obiekt hotelowy lub dostawcę, Partner otrzyma od Tripnet odpowiednią fakturę. Tripnet zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za wysokość kosztów anulacji, o ile wskazane zostały w Regulaminie lub uwagach i informacjach przekazanych przez Dostawców.

4.17. Przypominamy, że zlecenie anulacji dla rezerwacji po upłynięciu daty bezkosztowej anulacji nie jest podstawą do zmiany obciążeń i terminów płatności wynikających z wystawionych faktur. Informacje o ewentualnych zmianach wysokości obciążeń oraz terminów płatności będą do Państwa przesłane niezwłocznie po ich otrzymaniu przez Tripnet od Dostawcy lub obiektu hotelowego, a do wystawionych faktur i voucherów zostaną przesłane odpowiednie korekty.

4.18. Tripnet nie jest zobowiązane do udzielenia informacji na temat wymaganych dokumentów podróży i zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wywołaną brakiem bądź wadliwościami niniejszych dokumentów posiadanych przez Partnera lub jego Klientów. Informacje dotyczące wymagań wizowych i paszportowych danego kraju można otrzymać bezpośrednio w placówkach dyplomatycznych.

4.19  Tripnet ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi tylko do kwoty uiszczonej przez Partnera jako ceny zakupu usługi. W sytuacji tzw. Overbooking (jest to sytuacja, w której hotel, w którym pierwotnie zarezerwowano miejsce, nie może zapewnić zakwaterowania Klientom Partnera z powodu sprzedaży większej ilości miejsc niż oferowanych w obiekcie). Hotel zwyczajowo zapewnia nocleg w hotelu alternatywnym. Partner może odmówić akceptacji alternatywy, jednak w takiej sytuacji nie przysługują mu roszczenia względem Tripnet. Jeśli Klient zaakceptuje alternatywę, może zgłosić wystąpienie tzw. Overbooking do Tripnet, co zostanie bezzwłocznie przekazane do wiadomości wszystkich zainteresowanych stron umowy, jednak Klientowi nie przysługują z tego tytułu dodatkowe rekompensaty. Jeśli Klient nie zaakceptuje alternatywy Tripnet nie ponosi odpowiedzialności z tytułu tzw. Overbookingu przekraczającej konieczność zwrotu kwoty uiszczonej przez Partnera ceny zakupu usługi.

4.20. Vouchery dla rezerwacji anulowanych lub zmienianych tracą swoją ważność w momencie ich anulacji bądź zlecenia zmiany. Utrata ważności Vouchera powoduje wygaśnięcie umowy pomiędzy Tripnet, a Partnerem. Tripnet zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikłe z faktu posiadania przez Klienta nieważnego, niepoprawnego Vouchera lub całkowitego jego braku w czasie pobytu w obiekcie hotelowym.

 1. Rezerwacje dla grup:

5.1. Dla ilości powyżej 9 (dziewięciu) osób na jednej rezerwacji lub przy przekroczeniu liczby 4 (czterech) pokoi, należy złożyć zapytanie o ofertę dla rezerwacji grupowej. W takim przypadku prosimy przesłać na adres mailowy: info@tripnet.pl zapytanie zawierające następujące dane:

 1. destynacja;
 2. daty pobytu / ilość nocy;
 3. ilość osób;
 4. ilość i rodzaj pokoi;
 5. wymagane wyżywienie;
 6. budżet na osobę na noc;
 7. imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację po stronie Partnera oraz adres mailowy i numer telefonu takiej osoby.

5.2. W ciągu 3 (trzech) dni roboczych zostanie przesłana informacja zawierająca ofertę/oferty spełniającą kryteria zapytania lub jej braku na adres mailowy podany przez Partnera. Ewentualnie poprosimy o uzupełnienie danych, jeśli stwierdzimy ich brak w zapytaniu, co wpłynie na czas odpowiedzi, gdyż tylko zlecenia zawierające pełne dane będą rozpatrywane; tym samym 3 (trzy) dni robocze należy liczyć od dnia przekazania całości wymaganych danych. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zapytania o ofertę dla grupy, jeśli dostawcy bądź obiekty hotelowe poinformują nas o realizacji tego samego zlecenia przez inny podmiot lub bezpośrednio przez Klienta. Jeśli w ciągu 3 (trzech) dni roboczych nie uzyskamy żadnej oferty spełniającej podane kryteria zostanie przesłana drogą mailową stosowana informacja na adres mailowy podany przez Partnera.

5.3. Do każdej przesłanej oferty załączone zostaną szczególne warunki, na jakich można dokonać rezerwacji grupowej – będą one miały pierwszeństwo zastosowania dla danej oferty nad wszelkimi innymi warunkami i regulaminami systemowymi, w tym zawartymi w niniejszym Regulaminie, w szczególność należy zwrócić uwagę na terminy płatności oraz daty anulacji. We wszystkich przypadkach nieuregulowanych w szczególnych warunkach dla oferty grupowej zastosowanie będą miały zapisy niniejszego Regulaminu.

5.4. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia zawarte powyżej dotyczące dokonywania rezerwacji dla Klientów indywidualnych.

§ 5

Reklamacje

 1. Zalecane jest, aby Partner złożył reklamację w trakcie wykonywania usługi zakwaterowania.
 1. Termin reklamacji mija w terminie 7 dni od daty zakończenia wykonywania usługi zakwaterowania.
 1. Partner przyjmuje do wiadomości, że uwzględnienie reklamacji przez Tripnet zależy od procedur przyjętych przez Dostawcę usługi hotelowej, jak i samego miejsca zakwaterowania.
 1. Wszelkie reklamacje wymagają formy pisemnej oraz powinny być przesłane bezzwłocznie po zaistnieniu reklamowanej sytuacji listem poleconym, bądź bezpośrednio do Dostawcy, bądź za pośrednictwem Tripnet. Każda przesyłana do nas reklamacja powinna zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji oraz powinna być opatrzona wszelkimi dokumentami, jakie uda się skompletować w celu rozpatrzenia sprawy.
 1. Tripnet ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania tylko w zakresie, w którym nastąpiło to z winy umyślnej Tripnet. Tripnet zobowiązuje się dołożyć należytej staranności celem przekazania każdej Reklamacji Dostawcy, a w przypadku jej uwzględnienia przez Dostawcę i przyznania z tego tytułu określonych świadczeń, Tripnet umożliwi Partnerowi, lub za jego pośrednictwem Klientowi, skorzystanie z takich świadczeń.
 1. Tripnet zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za przechowanie bagażu; usługa zakwaterowania nie obejmuje usługi przechowania bagażu, która zawierana jest bezpośrednio
  z obiektem noclegowym;
 1. Tripnet zastrzega, że korzystanie z Platformy Rezerwacji odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Partnera. Nie udziela również żadnej gwarancji, że korzystanie to będzie przebiegało bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z Platformą Rezerwacji. Nie udziela również gwarancji, co do tego, że rezultat poszukiwań sprosta oczekiwaniom Partnera, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

§ 6

Zmiana Regulaminu

 1. Zmiana Regulaminu przez Tripnet następuje poprzez zamieszczenie nowej lub zmienionej treści Regulaminu w serwisie tripnet.pl.
 1. Partner oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że z uwagi na zapytanie o akceptację Regulaminu przy każdorazowym dokonywaniu Rezerwacji, w jego wyłącznej gestii leży zapoznawanie się z aktualną treścią Regulaminu przy okazji dokonywania każdej Rezerwacji. Dokonanie Rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu w brzmieniu z daty dziennej dokonania rezerwacji.